Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе 15.04.2021 г. в 10:00 часа посредством видеоконферентна връзка

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
  2. К.л.443 Промяна на наименованието и Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“
  3. К.л.444 Създаване на социална услуга „Социални жилища“ по чл. 15, т. 3 от Закона за социалните услуги, считано от 01.05.2021 г.
  4. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  5. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  6. К.л.456 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ № 65
  7. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
  8. К.л. 472 Създаване на работна група, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички училища на територията на Община Русе
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/