Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 12.04.2021 г. от 15:00 посредством видеоконферентна връзка

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
  2. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  3. К.л.448 Одобряване на договор за сътрудничество с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на Община Русе“
  4. К.л.449 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) и план за регулация и застрояване на ПИ 02796.95.311, местност „Селището“, с. Басарбово, община Русе
  5. К.л.450 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110,  находящ  се  в  местността   „Липата“, землище на с. Николово, община Русе
  6. К.л.451 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498,  находящ  се  в  местността   „НАД СЕЛО“, землище на с. Николово, община Русе
  7. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  8. К.л.467 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2366, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
  9. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/