Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 16.01.2020 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 32 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 33 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до имот с идентификатор 63427.107.38 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 3. К.Л. 34 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 4. К.Л. 35 Образуване на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяване на атмосферния въздух в Община Русе, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса
 5. К.Л. 36 Одобряване на протокол за съвместно сътрудничество между Община Русе и лечебни заведения УМБАЛ „Канев“ АД, УМБАЛ „МЕДИКА – РУСЕ“ ООД и СБАЛФРМ „Медика“ ООД в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен Договор №BG05M9OP001-2.040-0117-C01 на ОП РЧР
 6. К.Л. 37 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори за 2018 г.
 7. К.Л. 38 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. 
 8. К.Л. 39 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе
 9. К.Л. 40 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.566, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 10. К.Л. 41 Програмен и финансов план за 60.МФ „Мартенски музикални дни“ през 2020 г.
 11. К.Л. 42 Приемане на промяна вида на социална услуга „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, с капацитет 60 лица на „Център за временно настаняване“ на бездомни лица и лица в риск , с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г. 
 12. К.Л. 43 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.324, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе  
 13. К.Л. 44 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли напитки
 14. К.Л. 45 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, за кметство от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе 
 15. К.Л. 46 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2020 год.
 16. К.Л. 47 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – електрически кабел през ПИ 65348.68.69 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 17. К.Л. 48 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2020 година
 18. К.Л. 49 Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Русе
 19. К.Л. 50 Избор на представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе 
 20. К.Л. 51 Предложение от местна гражданска инициатива с вх. №573/24.09.2019 г., касаещо сградата на закритото училище в кв. „Средна кула“
 21. К.Л. 52 Предложение от местна гражданска инициатива за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването на въздуха от производствени източници и мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе
 22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    / Елеонора Николова  /