Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

5На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 13.04.2021 г. от 14:00 ч. посредством видеоконферентна връзка

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
 2. К.л.443 Промяна на наименованието и Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“
 3. К.л.444 Създаване на социална услуга „Социални жилища“ по чл. 15, т. 3 от Закона за социалните услуги, считано от 01.05.2021 г.
 4. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 5. К.л.447 Промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.05.2021г.
 6. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 7. К.л.455 Приемане на Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022 
 8. К.л.457 Промяна в списъците с общински жилища
 9. К.л.468 Промяна в предмета на дейност и наименованието на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД
 10. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/