Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 14.04.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
 2. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.л.446 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията
 4. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 5. К.л.458 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на склад, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, ул. „Георги Бенсковски“ №33
 6. К.л.459 Учредяване възмездно право на пристрояване към съществуващи гараж и лятна кухня в имот общинска собственост, находящ се в с. Сандрово, ул. „Сергей Румянцев“    
 7. К.л.460 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад към съществуващ гараж №2, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“ №24
 8. К.л.461 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №42 и №42А
 9. К.л.462 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-156 в кв. 17 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. „Филип Тотю“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 10. К.л.463 Откриване на процедура за провеждане на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №80, представляващ УПИ V в квартал 7 по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 11. К.л.464 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 12. К.л.465 Съгласие за продажба на общински терен от 7 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXII-3305 в кв. 17 по регулационния план на град Русе
 13. К.л.466 Съгласие за продажба на общински терен от 2 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XI-2213 в кв. 201 по регулационния план на град Русе
 14. К.л.467 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2366, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 15. К.л.469 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Калето“, землище на гр. Мартен, община Русе
 16. К.л.470 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес  гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 17. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
 18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/