Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 15.04.2021 г. от 14:00 часа посредством видеоконферентна връзка

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
  2. К.л.443 Промяна на наименованието и Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“
  3. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  4. К.л.448 Одобряване на договор за сътрудничество с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на Община Русе“
  5. К.л.452 Одобряване  на  задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/  – План за улична регулация /ПУР/, Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, План за регулация /ПР/ и Изменение на план за регулация /ИПР/ в Източна промишлена зона
  6. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  7. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/