Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 12.04.2021 г. от 13:30 часа посредством видеоконферентна връзка

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
  2. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  3. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  4. К.л.455 Приемане на Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022 
  5. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/