Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 13.03.2019 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 1051 Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития
2. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
3. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ – актуализация 2018 г., съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе
4. К.Л. 1056 Създаване на работа група, която да подготви проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
5. К.Л. 1057 Решение за даване на съгласие на Община Русе, за кандидатстване с проект, по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
6. К.Л. 1058 Откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“№22, блок 5, вход 1, етаж 1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г.
7. К.Л. 1059 Избор на Управител на „Общински пазари“ЕООД
8. К.Л. 1062 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Хайдук дере“, землище на гр. Русе
9. К.Л. 1063 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Източна промишлена зона“ по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
10. К.Л. 1066 Одобряване на споразумение за партньорство по проект LIFE “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“
11. К.Л. 1067 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
12. К.Л. 1068 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
13. К.Л. 1070 Приемане на Бюджетна прогноза 2020-2022 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
14. К.Л. 1071 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/