Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

5На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 11.05.2021 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л 475 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2021 година
  2. К.л. 488 Увеличаване капацитета на смесените яслени групи в Детска ясла №1, Детска ясла №4, Детска ясла №8, Детска ясла № 9, Детска ясла №12 и Детска ясла №15 в Община Русе
  3. К.л. 489 Отпускане на еднократна, целева помощ от бюджета на община Русе на лица заболели от COVID 19
  4. К.л. 492 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
  5. К.л. 498 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейски механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020
  6. К.л. 499 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  7. К.л. 504 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  8. К.л. 505 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение на Инвестиционна програма за Климата – Електромобили, финансира от Националния доверителен екофонд
  9. К.л. 507 Приемане на Отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец Януари 2021 – месец Март 2021 година
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/