Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 12.05.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 479 Стартиране на процедура за пряко възлагане, превозите по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД
 2. К.л. 480 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XIV-876 в кв. 103 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 3. К.л. 481 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXII-667 в кв. 48 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 4. К.л. 482 Съгласие за продажба на общински терен от 8 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XV-31 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 5. К.л. 483 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Лисец“ №56
 6. К.л. 484 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 7. К.л. 487 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе 
 8. К.л. 489 Отпускане на еднократна, целева помощ от бюджета на община Русе на лица заболели от COVID 19
 9. К.л. 490 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, гр. Русе, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.
 10. К.л. 491 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Кръстец“ №81, кв. Дружба II-„Селеметя“, град Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2021 г.
 11. К.л. 492 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
 12. К.л. 493 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.106, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе
 13.  К.л. 494 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.2337, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 14. К.л. 495 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.297 по КККР на гр. Русе, местност Касева чещма, община Русе
 15. К.л. 496 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-156 в кв. 17 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. „Филип Тотю“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 16. К.л. 497 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе
 17. К.л. 498 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейски механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020
 18. К.л. 499 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 19. К.л. 500 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“№12
 20. К.л. 501 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 194,55/509 ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2986 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“№7
 21. К.л. 502 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 22. К.л.  503 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 23. К.л. 504 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 24. К.л. 505 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение на Инвестиционна програма за Климата – Електромобили, финансира от Националния доверителен екофонд
 25. К.л. 506 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 65348.68.69 и 65348.18.117, с НТП – пасище, публична общинска собственост
 26. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/