Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 13.05.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л 475 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2021 година
  2. К.л. 479 Стартиране на процедура за пряко възлагане, превозите по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД
  3. К.л. 492 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
  4. К.л. 498 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейски механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020
  5. К.л. 499 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  6. К.л. 504 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  7. К.л. 505 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение на Инвестиционна програма за Климата – Електромобили, финансира от Националния доверителен екофонд
  8. К.л. 506 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 65348.68.69 и 65348.18.117, с НТП – пасище, публична общинска собственост
  9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/