Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                          На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 12.05.2021 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 474 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“№37
 2. К.л 475 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2021 година
 3. К.л. 476 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 г.
 4. К.л. 485 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 5. К.л. 486 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“
 6. К.л. 492 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
 7. К.л. 498 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейски механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020
 8. К.л. 499 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 9. К.л. 504 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 10. К.л. 505 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение на Инвестиционна програма за Климата – Електромобили, финансира от Националния доверителен екофонд
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/