Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 07.06.2021 г. от 15:00 в Заседателната зала на Община Русе  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 509 Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
  2. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  3. К.л. 527 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.61, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе 
  4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/