Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 08.06.2021 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 510 Предложение за разкриване на две дневни смесени групи към Детска ясла № 15, гр. Русе., считано от 01.01.2021 г.
  2. К.л. 518 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет.3
  3. К.л. 519 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет.4
  4. К.л. 523 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
  5. К.л. 524 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Теодор Цветков
  6. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/