Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 09.06.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 508 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 2. К.л. 509 Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 3. К.л. 511 Изменение в т. 1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 4. К.л. 512 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия средно напрежение 20 кV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.289.118 в м. „Аркалийца“,  землище на гр. Русе
 5. К.л. 513 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“
 6. К.л. 514 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 7. К.л. 515 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, Община Русе
 8. К.л. 516 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 9. К.л. 517 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, местност „Боклоджа“
 10. К.л. 525 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 11. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 12. К.л. 527 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.61, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе 
 13. К.л. 529 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Сплендид“ АД  
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/