Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 10.06.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 509 Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
  2. К.л. 511 Изменение в т. 1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
  3. К.л. 512 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия средно напрежение 20 кV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.289.118 в м. „Аркалийца“,  землище на гр. Русе
  4. К.л. 525 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
  5. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година  
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Йовчо Смилов/