Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 07.06.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 520 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №7
  2. К.л. 522 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“
  3. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/