Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 09.06.2021 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 524 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Теодор Цветков
  2. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  3. К.л. 528 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта – обект –физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“
  4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Елисавета Досева/