Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                          На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 09.06.2021 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  2. К.л. 528 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта – обект –физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“
  3. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/