Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 08.06.2021 г. от 15.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 511 Изменение в т. 1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 2. К.л. 512 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия средно напрежение 20 кV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.289.118 в м. „Аркалийца“,  землище на гр. Русе
 3. К.л. 513 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“
 4. К.л. 514 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 5. К.л. 515 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, Община Русе
 6. К.л. 516 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 7. К.л. 517 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, местност „Боклоджа“
 8. К.л. 521 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 9. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 10. К.л. 527 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.61, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе 
 11. К.л. 528 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта – обект –физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /