Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 16.01.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 32 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 34 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 3. К.Л. 35 Образуване на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяване на атмосферния въздух в Община Русе, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса
 4. К.Л. 37 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори за 2018 г.
 5. К.Л. 38 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. 
 6. К.Л. 45 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, за кметство от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе 
 7. К.Л. 47 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – електрически кабел през ПИ 65348.68.69 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 8. К.Л. 48 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2020 година
 9. К.Л. 49 Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Русе
 10. К.Л. 50 Избор на представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе 
 11. К.Л. 51 Предложение от местна гражданска инициатива с вх. №573/24.09.2019 г., касаещо сградата на закритото училище в кв. „Средна кула“
 12. К.Л. 52 Предложение от местна гражданска инициатива за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването на въздуха от производствени източници и мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе
 13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Йовчо Смилов /