Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

5На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 06.07.2021 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 530 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. 532 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 3. К.л. 533 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративно елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 4. К.л. 540 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински сгради с идентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“№20, за нуждите на Детска ясла №6
 5. К.л. 542 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 6. К.л. 543 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на Общински транспорт Русе“ЕАД
 7. К.л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Образцов чифлик“
 8. К.л. 551 Одобряване на Споразумение за сътрудничество по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/, във връзка със сключване ма Договор за БФП между Община Русе и УО
 9. К.л. 552 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2021 година 
 10. К.л. 556 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“
 11. К.л. 557 Възлагане на предоставянето на услугите „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 12. К.л. 562 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“
 13. К.л. 563 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. №94-05-20/11.03.2021 г.
 14. К.л. 564 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2021 г. – юни 2021 г.
 15. К.л. 567 Определяне на жилища за продажба
 16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/