Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                          На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 07.07.2021 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 530 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. 532 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 3. К.л. 533 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративно елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 4. К.л. 542 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 5. К.л. 543 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на Общински транспорт Русе“ЕАД
 6. К.л. 551 Одобряване на Споразумение за сътрудничество по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/, във връзка със сключване ма Договор за БФП между Община Русе и УО
 7. К.л. 552 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2021 година 
 8. К.л. 553 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 37, ал. 1, т.1 от ПМС №408/23.12.2020 г. от Бюджет 2021 година, утвърден с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/03.03.2021 г. – Приложение №18 
 9. К.л. 556 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“
 10. К.л. 562 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“
 11. К.л. 564 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2021 г. – юни 2021 г.
 12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/