Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 06.07.2021 г. от 15.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 530 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. 532 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 3. К.л. 533 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративно елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 4. К.л. 534 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение за имоти с идентификатори 63427.152.405 и 63427.152.406 в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе
 5. К.л. 535 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.595, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 6. К.л. 537 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 31,60 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3,10 кв.м. от ПИ №0.578 /УПИ XVI-578/ – частна собственост къмПИ №0.7065 – бул. „Тунджа“, кв. 42, град Мартен, Община Русе
 7. К.л. 538 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по дворищна и улична регулации, с площи от 25,70 и 0,90 кв.м. в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 8. К.л. 541 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“№6, ж.к. „Изток“
 9. К.л. 542 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 10. К.л. 543 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на Общински транспорт Русе“ЕАД
 11. К.л. 545 Прекратяване на съсобственост в поземлен имот №501.67 по кадастралния план на с. Долно Абланово, Община Русе, Област Русе, с административен адрес: с. Долно Абланово, ул. „Ал. Стамболийски“ №42, Община Русе, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
 12. К.л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Образцов чифлик“
 13. К.л. 547 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8
 14. К.л. 548 Съгласие за продажба на общински терени от 68,20 кв.м. и 5,80 кв.м. по дворищна и улична регулации, приобщени къмУПИ XV-2177 в кв. 608 по регулационния план на град Русе
 15. К.л. 549 Учредяване възмездно право на пристрояване на  гараж към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в с. Николово, ул. „Липник“  №5
 16. К.л. 550 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №3
 17. К.л. 552 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2021 година 
 18. К.л. 555 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 19. К.л. 556 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“
 20. К.л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.205, находящ се в местност „Нови Халваджи“, гр. Русе
 21. К.л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.567, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 22. К.л. 561 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.147.49, находящ се в местността „Сметище“, гр. Русе
 23. К.л. 562 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“
 24. К.л. 564 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2021 г. – юни 2021 г.
 25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /