Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе 10.09.2021 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К. Л. № 535 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 2. К.Л. № 536 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“
 3. К.Л. № 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе
 4. К.Л. № 538 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.06.2021 година
 5. К.Л. № 539 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за        организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 6. К.Л. № 540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 7. К.Л. № 541 Одобряване на Окончателен проект на Подробен устройствен план План за застрояване на Лесопарк “Липник” в землището на с. Николово, Община Русе
 8. К.Л. № 556 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Шкодра“ №25
 9. К.Л. № 557 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с Червена вода, Община Русе, м. „Среден баир“
 10. К.Л. № 559 Съгласие за продажба на общински терен от 3 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-54 в кв. 4 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 11. К.Л. № 560 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8
 12. К.Л. № 561 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ¼ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“
 13. К.Л. № 566 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2020 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2020 г.
 14. К.Л. № 567 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2021 г
 15. К.Л. № 568 Приемане на декларация от Общински съвет – Русе за пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация
 16. К.Л. № 570 Застраховане на жилищни имоти – частна общинска собственост
 17. К.Л. № 571 Съгласие за продажба на общински терени от 3 кв.м. и 13 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ IX-614 в кв. 170 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 18. К.Л № 578 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост – автоспирка, разположена в село Тетово, Община Русе
 19. К.Л. № 579 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на „Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България“
 20. К.Л. № 580 Формиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и една слята паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година
 21. К.Л. № 581 Даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен)
 22. К.Л. № 583 Сключване на договор за сътрудничество с неправителствени организации
 23. К.Л. № 584 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 24. К.Л. № 585 Закриване на ДГ „Ралица“ – гр. Русе и промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“
 25. К.Л. № 586 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIV-1703 в кв. 236 по регулационния план на град Русе
 26. К.Л. № 587 Откриване процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, при условията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС
 27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/