Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 07.09.2021 г. от 15:00 в Заседателната зала на Община Русе  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К. Л. № 535 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 2. К.Л. № 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе
 3. К.Л. № 538 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.06.2021 година
 4. К.Л. № 539 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за        организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 5. К.Л. № 540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.Л. № 541 Одобряване на Окончателен проект на Подробен устройствен план План за застрояване на Лесопарк “Липник” в землището на с. Николово, Община Русе
 7. К.Л. № 542 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –   план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе
 8. К.Л. № 543 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Арнаут дере“
 9. К.Л. № 544 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ИПЗ на поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 и ПЗ на 47336.62.4, находящи се в местността „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе
 10. К.Л. № 545 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план  за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.1971, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 11. К.Л. № 546 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.420, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 12. К.Л. № 547 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.159.668, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
 13. К.Л. № 548 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Горни Растов“
 14. К.Л. № 549 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 504.24, 504.25 и 504.56 в местност „Над село“, землището на с. Басарбово, община Русе
 15. К.Л. № 552 Одобряване на договор за сътрудничество с „Екобатери“ АД с предмет: „Планиране, организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на територията на Община Русе“
 16. К.Л. № 553 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 63427.159.699 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 17. К.Л. № 566 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2020 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2020 г.
 18. К.Л. № 567 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2021 г
 19. К.Л. № 568 Приемане на декларация от Общински съвет – Русе за пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация
 20. К.Л. № 574 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти, общинска собственост, намиращ се гр.Русе  на „Водоснабдяване и канализация“  ООД – Русе
 21. К.Л. № 584 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/