Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                     На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 09.09.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К. Л. № 535 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 2. К.Л. № 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе
 3. К.Л. № 538 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.06.2021 година
 4. К.Л. № 539 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за        организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 5. К.Л. № 540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.Л. № 541 Одобряване на Окончателен проект на Подробен устройствен план План за застрояване на Лесопарк “Липник” в землището на с. Николово, Община Русе
 7. К.Л. № 542 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –   план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе
 8. К.Л. № 543 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Арнаут дере“
 9. К.Л. № 544 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ИПЗ на поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 и ПЗ на 47336.62.4, находящи се в местността „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе
 10. К.Л. № 545 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план  за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.1971, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 11. К.Л. № 546 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.420, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 12. К.Л. № 547 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.159.668, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
 13. К.Л. № 548 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Горни Растов“
 14. К.Л. № 549 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 504.24, 504.25 и 504.56 в местност „Над село“, землището на с. Басарбово, община Русе
 15. К.Л. № 550 Промяна в приложение №1 към Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“
 16. К.Л. № 551 Инвестиция за изграждане на нов покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“, гр. Русе
 17. К.Л. № 553 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 63427.159.699 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 18. К.Л. № 554 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна кабелна линия ниско напрежение за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово
 19. К.Л. № 555 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия  за обект: „Трансформаторен пост тип БКТП и кабели средно напрежение към него в ПИ 63427.186.12 в м. „Гъстите круши“, землище на гр. Русе“
 20. К.Л. № 557 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с Червена вода, Община Русе, м. „Среден баир“
 21. К.Л. № 558 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопровод през ПИ 65348.216.32 и ПИ 02796.101.487 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 22. К.Л. № 562 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес  гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 23. К.Л. № 566 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2020 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2020 г.
 24. К.Л. № 567 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2021 г
 25. К.Л. № 568 Приемане на декларация от Общински съвет – Русе за пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация
 26. К.Л. № 569 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.212, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 27. К.Л. № 572 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Доростол“ №125 и ул. „Доростол“ №127
 28. К.Л. № 575 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.
 29. К.Л. № 576 Провеждане на процедура по чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 30. К.Л. № 584 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 31. К.Л. № 585 Закриване на ДГ „Ралица“ – гр. Русе и промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“
 32. К.Л. № 587 Откриване процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, при условията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС
 33. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/