Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

                          На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 09.09.2021 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К. Л. № 535 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 2. К.Л. № 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе
 3. К.Л. № 538 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.06.2021 година
 4. К.Л. № 539 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за        организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 5. К.Л. № 540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 6. К.Л. № 566 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2020 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2020 г.
 7. К.Л. № 567 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2021 г
 8. К.Л. № 568 Приемане на декларация от Общински съвет – Русе за пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация
 9. К.Л. № 573 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща част от сграда с идентификатор 63427.1.94.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 63427.1.94 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. “Алея Възраждане“ № 58
 10. К.Л. № 580 Формиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и една слята паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година
 11. К.Л. № 581 Даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен)
 12. К.Л. № 584 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 13. К.Л. № 585 Закриване на ДГ „Ралица“ – гр. Русе и промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“
 14. К.Л. № 586 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIV-1703 в кв. 236 по регулационния план на град Русе
 15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/