Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия за взаимодействие  с гражданското общество, което ще се проведе на 05.10.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  2. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
  3. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Биляна Кирова/