Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 04.10.2021 г. от 15:00 в Заседателната зала на Община Русе  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  2. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  3. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  4. Вх. № 829  Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявилите физически лица и образователни институции от Община Русе.
  5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Стоян Христов/