Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

 На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 05.10.2021 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.591 Промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.
 2. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 3. К.л.595 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Семерджиево, Община Русе 
 4. К.л.598 Одобряване на допълнително споразумение към Споразумение за сътрудничество от 28.06.2021 г., по проект: „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020
 5. К.л.603 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1 на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе
 6. К.л.604 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на „Проект за изграждане на активно младежко гражданство в Русе и региона“
 7. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 8. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 9. К.л.619 Одобрение на инициатива за усвояване на нисколихвен кредит, чрез финансирането по финансовия инструмент JESSICA ОПРР 2007-2013 за закупуване на медицинска техника – компютърен томограф – скенер, необходим за диагностичната дейност на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД с принципал Община Русе
 10. К.л.620 Учредяване на медицински център за извънболнична помощ на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/