Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 06.10.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.589 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 2. К.л.590 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план   /ПУП/  – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 3. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 4. К.л.593 Определяне на жилища за продажба
 5. К.л.597 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 47336.300.1, местност „Калето“, землището на гр. Мартен, община Русе
 6. К.л.605 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“
 7. К.л.607 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 8. К.л.608 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 9. К.л.609 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 10. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 11. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 12. К.л.615   Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.101 – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ЕКАТТЕ: 63427, Община Русе, ул. „Юндола“ №23, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 13. К.л.616  Учредяване възмездно право на пристрояване към обект „Снек бар и билярдна зала“, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3, ул. „Стоян Михайловски“
 14. К.л.617   Учредяване възмездно право на пристрояване върху имот – частна общинска собственост за разширение на съществуваща сграда с идентификарор 63427.6.166.1 по КККР на гр. Русе
 15. К.л.618 Задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 16. К.л.619 Одобрение на инициатива за усвояване на нисколихвен кредит, чрез финансирането по финансовия инструмент JESSICA ОПРР 2007-2013 за закупуване на медицинска техника – компютърен томограф – скенер, необходим за диагностичната дейност на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД с принципал Община Русе
 17. К.л.620 Учредяване на медицински център за извънболнична помощ на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД
 18.  Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Пламен Цветков/