Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 07.10.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  2. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  3. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  4. К.л.616  Учредяване възмездно право на пристрояване към обект „Снек бар и билярдна зала“, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3, ул. „Стоян Михайловски“
  5. К.л.618 Задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
  6. Вх. № 829  Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявилите физически лица и образователни институции от Община Русе.
  7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Йовчо Смилов/