Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 04.10.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  2. К.л.596 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
  3. К.л.604 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на „Проект за изграждане на активно младежко гражданство в Русе и региона“
  4. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  5. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/