Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 06.10.2021 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.588 Приемане на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост
  2. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  3. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  4. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  5. К.л.621 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС намиращ се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Елисавета Досева/