Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 06.10.2021 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  2. К.л.604 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на „Проект за изграждане на активно младежко гражданство в Русе и региона“
  3. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
  4. К.л.611 Дофинансиране на паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2021/2022 година в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
  5. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
  6. К.л.621 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС намиращ се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1
  7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев/