Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 05.10.2021 г. от 15.30 часа в Заседателната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.589 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 2. К.л.590 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 3. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 4. К.л.593 Определяне на жилища за продажба
 5. К.л.594 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 6. К.л.597 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 47336.300.1, местност „Калето“, землището на гр. Мартен, община Русе
 7. К.л.599 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-517 в кв. 49 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 8. К.л.600 Съгласие за продажба на общински терен от 46 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXI-408 в кв. 17 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 9. К.л.601 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-1590 в кв. 73 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 10. К.л.602 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8
 11. К.л.605 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“
 12. К.л.607 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 13. К.л.608 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 14. К.л.609 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 15. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 16. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 17. К.л.615   Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.101 – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ЕКАТТЕ: 63427, Община Русе, ул. „Юндола“ №23, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 18. К.л.617   Учредяване възмездно право на пристрояване върху имот – частна общинска собственост за разширение на съществуваща сграда с идентификарор 63427.6.166.1 по КККР на гр. Русе
 19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /