Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе на 11.11.2021 г. в 10:00 часа в Зала “Св. Георги” на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 2. К.л. № 627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г.
 3. К.л. № 633 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана по ОПДУ
 4. К.л.634 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 5. К.л.635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“
 6. К.л.636 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, общ. Русе, местност „Дрибак 1,2“
 7. К.л.637 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVII-1395 в кв. 51 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 8. К.л.638 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №7 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 9. К.л.639 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на “навес с барбекю“ върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 10. К.л.640 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Мерата“, землище на кв. „Средна кула“, град Русе
 11. К.л.641 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. „Видин“
 12. К.л.642 Съгласие за продажба на общински терени от 15 кв.м. и 20 кв.м. по улична регулация, приобщени къмУПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 13. К.л.643 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на лятна кухня върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 14. К.л.644 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 1“
 15. К.л.645 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“
 16. К.л.646 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 3“
 17. К.л.652 Членство в „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“
 18. К.л.653 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ПОС, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
 19. К.л.654 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се в м. „Под Левента“, землище на гр. Русе, община Русе
 20. К.л.655 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ II-370, квартал 15 по застроителен и регулационен план на с. Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе
 21. К.л.656 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на лятна кухня върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 22. К.л.659 Даване съгласие на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за сключване на договор за инвестиционен кредит
 23. К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 24. К.л.662 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1 Г
 25. К.л.664 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
 26. К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 27. К.л.666 Приемане на Политика за участието на Община Русе в публичните предприятия
 28. К.л.668 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-156 в кв.17 – частна общинска собственост, с адрес: с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. Филип Тотю № 5
 29. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йорданка Даневска/