Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 08.11.2021 г. от 15:00 в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 2. К.л. № 623 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от о.т. 131 до о.т. 132 по ул. „Средец“, с. Басарбово, Изменение на план за регулация /ИПР/ на квартали 40 и 42 и урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в тях и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ IX-521, X-522 и XI „за транспорт и комуникации“ в кв. 40 по плана на с. Басарбово, Община Русе
 3. К.л. № 627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г.
 4. К.л. № 628 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имоти в м. „Дрибак 3,4 и 4,5“, землище на с. Николово
 5. К.л. № 629 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 65348.68.176 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово
 6. К.л. № 630 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.36 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“
 7. К.л. № 631 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.504 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“
 8. К.л. № 632 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе
 9. К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 10. К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Стоян Христов/