Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 09.11.2021 г. от 14:00 ч. в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
  2. К.л. № 627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г.
  3. К.л.649 Промяна предназначениетона част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.“Сърнена гора“ №36
  4. К.л.650 Промяна предназначениетона недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.“Искър“ №41
  5. К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
  6. К.л.664 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
  7. К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
  8. К.л.666 Приемане на Политика за участието на Община Русе в публичните предприятия
  9. К.л.667 Изменение и допълнение на Решение № 641, прието с Протокол № 26/14.10.2021 г. на ОбС – Русе
  10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д-р Теодора Константинова/