Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 11.11.2021 г. от 14:00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
  2. К.л. № 627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г.
  3. К.л.659 Даване съгласие на „Общински транспорт Русе“ ЕАД за сключване на договор за инвестиционен кредит
  4. К.л.660 Провеждане на процедура за уширяване до безопасно разстояние на съществуващата просека (в горска територия) под ел провод 20 кV “Смирненски“, от подстанция „Тетово“ за ПС „Смирненски“ (част от водоснабдителна система „Дунав“)
  5. К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
  6. К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
  7. К.л.666 Приемане на Политика за участието на Община Русе в публичните предприятия
  8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Йовчо Смилов/