Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 08.11.2021 г. от 13:30 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
  2. К.л. № 627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г.
  3. К.л.652Членство в „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“
  4. К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
  5. К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
  6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Росица Георгиева/