Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 09.11.2021 г. от 15.30 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 622 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 2. К.л. № 623 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от о.т. 131 до о.т. 132 по ул. „Средец“, с. Басарбово, Изменение на план за регулация /ИПР/ на квартали 40 и 42 и урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в тях и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ IX-521, X-522 и XI „за транспорт и комуникации“ в кв. 40 по плана на с. Басарбово, Община Русе
 3. К.л. № 624 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.153.2384 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караач“
 4. К.л. № 625 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.152.400 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови Халваджи“
 5. К.л. № 626 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.150.649, местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 6. К.л. № 627 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 г.
 7. К.л. № 628 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имоти в м. „Дрибак 3,4 и 4,5“, землище на с. Николово
 8. К.л. № 629 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 65348.68.176 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово
 9. К.л. № 630 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.36 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“
 10. К.л. № 631 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.504 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“
 11. К.л. № 632 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе
 12. К.л.634 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 13. К.л.635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“
 14. К.л.636 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, общ. Русе, местност „Дрибак 1,2“
 15. К.л.637 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XVII-1395 в кв. 51 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 16. К.л.638 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №7 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 17. К.л.639 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на “навес с барбекю“ върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, Област Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 18. К.л.640 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Мерата“, землище на кв. „Средна кула“, град Русе
 19. К.л.641 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Долно Абланово, ул. „Видин“
 20. К.л.642 Съгласие за продажба на общински терени от 15 кв.м. и 20 кв.м. по улична регулация, приобщени къмУПИ I-615 в кв. 46 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 21. К.л.643 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на лятна кухня върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 22. К.л.644 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 1“
 23. К.л.645 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“
 24. К.л.646 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 3“
 25. К.л.647 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.15.618 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, ЕКАТТЕ: 63427, находящ се в местността „Христо Македонски“, землище на гр. Русе
 26. К.л.648 Прехвърляне на общински части, представляващи придаваеми терени от 131,10 кв.м. по дворищна регулация и 163,90 кв.м. по улична регулация , срещу част от 77,40 кв.м. от УПИ IV-69 – частна собственост къмПИ №100.190 – ул. „Иван Вазов“, кв. 4, село Ястребово, Община Русе
 27. К.л.654 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, находящи се в м. „Под Левента“, землище на гр. Русе, община Русе
 28. К.л.655 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ II-370, квартал 15 по застроителен и регулационен план на с. Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе
 29. К.л.656 Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на лятна кухня върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост
 30. К.л.661 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 31. К.л.662 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1 Г
 32. К.л.664 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда
 33. К.л.665 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 34. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Иванов /