Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Бюджет и финанси, което ще се проведе нa 09.12.2021 г. в 10:00 часа в чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1.  К.л. № 669 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. № 670 Даване на съгласие за сключване на договор, за пряко възлагане на обществен превоз на пътници с „Общински транспорт Русе“ ЕАД, като вътрешен оператор по смисъла на Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. (Наредбата) и Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2007г.
 3.  К.л. № 671 Одобряване на споразумение  между управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2021 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 4.  К.л. № 672 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе
 5. К.л. № 673 Провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
 6. К.л. № 674 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 7. К.л. № 675 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 8. К.л. № 680 Трансформация на характера на общинската собственост спрямо сграда, собственост на Община Русе (поради отпадане на нуждата от предоставяне), и даряване на сградата в полза на Министерството на вътрешните работи на Република България
 9. К.л. № 681 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“  
 10. К.л. № 682 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-1316 в кв. 331 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 11. К.л. № 683 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ X-1920 в кв. 164 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 12. К.л. № 684 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-62 в кв. 6 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе
 13. К.л. № 685 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Сандрово, Община Русе
 14. К.л. № 686 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 15. К.л. № 688 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 16. К.л. № 689 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над   3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 17. К.л. № 690 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за консулски помещения с прилежащ терен на Генерално консулство на Русия в гр. Русе
 18. К.л. № 691 Подпомагане на Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012
 19. К.л. № 692 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 20. К.л. № 693 Приемане на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея
 21. К.л. № 694 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да приеме предложението за партньорство по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021 на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)
 22. К.л. № 695 Кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България“
 23. К.л. № 700 Отчет за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2021
 24. К.л. № 701 Програма и бюджет за 61. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2022 г.
 25. К.л. № 702 Разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.
 26. К.л. № 710 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 27. К.л. № 711 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.37, ал.1, т.1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. от бюджет 2021 г., утвърден с Решение на ОбС № 424, прието с Протокол № 19/09.03.2021 г. – Приложение № 18
 28. Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.
 29. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Йорданка Даневска/