Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

 На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 07.12.2021 г. от 14:00 ч. чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 669 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. 671 Одобряване на споразумение  между управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2021 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 3. К.л. 673 Провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
 4. К.л. 674 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 5. К.л. 678 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15, за нуждите на Детска ясла №15
 6. К.л. 679 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Рига“ №1, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост
 7. К.л. 687 Промяна в списъците с общински жилища
 8. К.л. 688 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 9. К.л. 692 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 10. К.л. 693 Приемане на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея
 11. К.л. 694 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да приеме предложението за партньорство по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021 на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)
 12. К.л. 695 Кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България“
 13. К.л. 702 Разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.
 14. К.л. 710 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 15. Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.
 16. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/