Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 06.12.2021 г. от 14:30 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. 669 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. 673 Провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
 3. К.л. 674 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 4. К.л. 691 Подпомагане на Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“
 5. К.л. 692 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 6. К.л. 693 Приемане на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея
 7. К.л. 694 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да приеме предложението за партньорство по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021 на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)
 8. К.л. 695 Кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България“
 9. К.л. 699 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2022 г.
 10. К.л. 700 Отчет за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2021
 11. К.л. 701 Програма и бюджет за 61. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2022 г.
 12. К.л. 710  Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 13. Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.
 14. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/