Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе нa 18.01.2022 г. от 15.30 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л. № 713 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година
 2. К.л. № 714 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.
 3. К.л. № 716  
 4. К.л. № 717 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Сандрово, Община Русе
 5. К.л. № 718 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение, водомерна шахта и водопровод през ПИ 47336.63.369 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 6. К.л. № 724 Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 7. К.л. № 725 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 8. К.л. № 727 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2177 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 9. К.л. № 728 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.361, местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 10. К.л. № 730 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2021 г. – декември 2021 г.                    
 11. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, с адрес гр. Русе, местност „Слатина – Индустриален парк  – Русе       
 12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Иван Иванов /