Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 17.01.2022 г. от 13:30 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 713 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година.
  2. К.л. № 714 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.
  3. К.л. № 725 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
  4. К.л. № 730 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2021 г. – декември 2021 г.                    
  5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Росица Георгиева/