Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

 На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 18.01.2022 г. от 14:00 ч. чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л. № 713 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година
  2. К.л. № 714 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.
  3. К.л. № 715 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
  4. К.л. № 722 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Семерджиево, Община Русе
  5. К.л. № 725 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
  6. К.л. № 726 Одобряване на споразумение за сътрудничество
  7. К.л. № 730 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2021 г. – декември 2021 г.                    
  8. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /д-р Теодора Константинова/