Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 20.01.2022 г. от 16:00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 713 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година
 2. К.л. № 714 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.
 3. К.л. № 715 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 4. К.л. № 716  
 5. К.л. № 717 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Сандрово, Община Русе
 6. К.л. № 718 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение, водомерна шахта и водопровод през ПИ 47336.63.369 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 7. К.л. № 719 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от общински недвижим имот в град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Йордан Йовков“ №12, на ОД на МВР – Русе за нуждите на Участък „Средна кула“ към Първо районно управление
 8. К.л. № 720 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение „Вивамакс“
 9. К.л. № 721 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“
 10. К.л. № 722 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Семерджиево, Община Русе
 11. К.л. № 723 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 12. К.л. № 724 Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 13. К.л. № 725 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 14. К.л. № 726 Одобряване на споразумение за сътрудничество
 15. К.л. № 727 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2177 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 16. К.л. № 728 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.361, местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 17. К.л. № 729 Поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № 749, прието с Протокол № 28/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе
 18. К.л. № 730 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2021 г. – декември 2021 г.                    
 19. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, с адрес гр. Русе, местност „Слатина – Индустриален парк  – Русе       
 20. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               

            /Елеонора Николова/